I. PRAVILA PRIVATNOSTI

Mega koncept d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika,
poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke
prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.
Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja
osobnim podacima.
Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i
sigurnosnim zahtjevima Mega koncept d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i
međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Mega
koncept d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje
te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.
Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o
zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili
drugim osobama s kojima Mega koncept d.o.o. ostvaruje poslovnu suradnju:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 • kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

III. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Mega koncept d.o.o. pridržava prilikom obrade
osobnih podataka ispitanika. Mega koncept d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim
načelima obrade:

 • Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Mega koncept d.o.o.
  će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava
  ispitanika. Mega koncept d.o.o. će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će
  pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke,
  obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Mega
  koncept d.o.o. će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih
  prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti
  osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog
  prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 • Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i
  zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjenje količine podataka – Mega koncept d.o.o. upotrebljava samo one podatke ispitanika
  koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 • Uz ograničenje pohrane – Mega koncept d.o.o. osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u
  obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi
  kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.
 • Točno, potpuno i ažurno – Mega koncept d.o.o. osigurava poštenu i transparentnu obradu
  osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni,

potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka
odmah obavijesti Mega koncept d.o.o.. Mega koncept d.o.o. primjenjuje transparentan proces
komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

 • Osigurava cjelovitost i povjerljivost – Mega koncept d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na
  siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka,
  uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici Mega koncept d.o.o. ovisno o
  njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog
  interesa Mega koncept d.o.o. i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu
  sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Mega koncept d.o.o. primjenjuje
  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za
  cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

IV. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja Mega koncept d.o.o. može prikupljati sljedeće kategorije osobnih
podataka prema kategorijama ispitanika:

 • Zainteresirane strane: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.), podaci potrebni za
  sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).
 • Korisnici: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.), podaci potrebni za sklapanje
  ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.), podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime,
  prezime, e-mail, IBAN i sl.).
 • Kandidati za zapošljavanje: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
  podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu,
  fotografija i sl.) rezultati testiranja.
 • Bivši i sadašnji zaposlenici: svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-
  pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB,
  godina rođenja, JMBG, i sl.), podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne
  fotografije i sl.), podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja
  putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime,
  zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).
 • Vanjski suradnici i poslovni partneri: kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa,
  broj mobitela i sl.), podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim
  zaposlenjima, radnom stažu i sl.), podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime,
  e-mail, IBAN i sl.), podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili
  drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

V. KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Mega koncept d.o.o. ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se
odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane Mega
koncept d.o.o. iznimno u sljedećim uvjetima:

 • ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;
 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Mega koncept
  d.o.o. ili ispitanika.

VII. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Mega koncept d.o.o. može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje Mega koncept d.o.o. pruža ispunjenje svojih
  obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o.;
 • ponuda usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o. na tržištu;
 • analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • unaprjeđenje usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o. , mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;
 • upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u
  obavljanju svog poslovanja;
 • odabir kandidata za zapošljavanje,
 • za marketing aktivnosti.

VIII. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Mega koncept d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o prodaji usluga Mega koncept d.o.o. ili drugog ugovora sklopljenog između
  ispitanika i Mega koncept d.o.o.;
 • legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi
  utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Mega koncept d.o.o. radi
  dijeljenja osobnih podataka s i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti,
 • radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;
 • izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o
  uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama,
 • za obradu vaših upita radi ispunjavanja pravnih obveza Mega koncept d.o.o. osobito s osnove
  računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

IX. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani
odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Mega koncept d.o.o. Osobne
podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena
usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje
drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Mega koncept d.o.o. pohranjuju se za razdoblje
koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava
(na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno
razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u
određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i
nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se
nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom
davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje
rok pohrane tih podataka.

X. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Mega koncept d.o.o. poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje
zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na

obrade njihovih podataka. U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Mega koncept d.o.o. će
pružiti sljedeće primjenjive informacije:

 • identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 • kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
 • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
 • legitimne interese,
 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 • namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
 • razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 • prava vezana uz privole,
  Ispitanici imaju sljedeća prava:
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Mega koncept d.o.o. ishoditi
  brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Mega koncept d.o.o. ima obvezu obrisati
  osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način
  obrađeni
  b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za
  obradu
  c) ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju
  veću težinu od legitimnog interesa Mega koncept d.o.o. za obradu i/ili čuvanje osobnih
  podataka
  d) osobni podaci nezakonito su obrađeni
  e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.
 • Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Mega koncept d.o.o. potvrdu
  obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim
  podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni
  podaci biti otkriveni, i sl.
 • Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Mega koncept
  d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe
  obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem
  dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom
  odnosu s Mega koncept d.o.o.
 • Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na
  njega, a koje je pružio Mega koncept d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i
  strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je
  uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
 • Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku
  uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Mega koncept d.o.o. u
  takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni
  razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja,
  ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe
  izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih
  podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga.
 • Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od Mega koncept d.o.o. pravo tražiti pravo na
  ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada
  nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove

uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li
legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku
zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.


Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti
osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem e-mail adrese:
info@aaagram.eu. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih
podataka, Zagreb, Martićeva 14. U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje Mega
koncept d.o.o. traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između Mega koncept d.o.o. i
ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga
pružena.
Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju
Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na adresu info@aaagram.eu

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Mega koncept d.o.o. provodi odgovarajuće fizičke,
tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao
i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Koristimo se naprednim
alatima za zaštitu podataka, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od
neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.
Pristup podacima unutar Mega koncept d.o.o. ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za
obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na
pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno
definiranim ulogama i odgovornostima unutar Mega koncept d.o.o. Svi zaposlenici Mega koncept
d.o.o. obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima
ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite. Mega koncept d.o.o. ne može garantirati 100% sigurnost
prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje
druge javne mreže.

XII. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Mega koncept d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

XII. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kako bi web stranica Mega koncept d.o.o. radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja
unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše
računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Kolačić je informacija spremljena na Vaše
računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za
web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu
internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da
prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija
uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti
spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im
Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti
spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet
preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti,
pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično. Imate pravo

isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića
zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu.
Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite.
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

XIV. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Mega koncept d.o.o. je može imenovati Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav
djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka
pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir
prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar Mega koncept d.o.o.
primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja
prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika. Službenik za zaštitu podataka odgovara
izravno direktoru Mega koncept d.o.o. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati
povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Mega koncept d.o.o. ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili
odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog
njihovog učestalog ponavljanja.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.