Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55

I. PRAVILA PRIVATNOSTI
Mega koncept d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika,
poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne
podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.
Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja
osobnim podacima.
Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s
poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Mega koncept d.o.o., kao i zakonskim propisima,
najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i
transparentne obrade, Mega koncept d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti
osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje
nad osobnim podacima i privolama.
Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom
uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu
osobnih podataka.
II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI
Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim
partnerima ili drugim osobama s kojima Mega koncept d.o.o. ostvaruje poslovnu suradnju:
 koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.
III. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO
Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Mega koncept d.o.o. pridržava prilikom
obrade osobnih podataka ispitanika. Mega koncept d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu
sa sljedećim načelima obrade:
 Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Mega koncept d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i
pokrivajući sva prava ispitanika. Mega koncept d.o.o. će osigurati transparentnu
obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na
zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i
sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Mega koncept d.o.o. će osigurati
informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju,
upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti
osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno
prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
 Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene,
izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim
svrhama.
 Smanjenje količine podataka – Mega koncept d.o.o. upotrebljava samo one podatke
ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 Uz ograničenje pohrane – Mega koncept d.o.o. osigurava da su osobni podaci
ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo
koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše
iz svih evidencija.
 Točno, potpuno i ažurno – Mega koncept d.o.o. osigurava poštenu i transparentnu
obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci
moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj
promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Mega koncept d.o.o.. Mega koncept d.o.o. primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji
se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.
 Osigurava cjelovitost i povjerljivost – Mega koncept d.o.o. prikuplja i obrađuje
podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te
od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici
Mega koncept d.o.o. ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge
pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa Mega koncept d.o.o. i ako su
nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom
prikupljanja i obrade osobnih podataka. Mega koncept d.o.o. primjenjuje
odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji
imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad
pristupom podataka i sl.
IV. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO
U okviru svoga poslovanja Mega koncept d.o.o. može prikupljati sljedeće kategorije osobnih
podataka prema kategorijama ispitanika:
 Zainteresirane strane: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),podaci
potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).
 Korisnici: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.), podaci potrebni za
sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.), podaci potrebni za izvršenje
ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 Kandidati za zapošljavanje: kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj
mobitela i sl.), podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim
zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.) rezultati testiranja
 Bivši i sadašnji zaposlenici: svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose
na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime,
prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.), podaci za potrebu interne
komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.), podaci potrebni za
obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju,
ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj
putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
 Vanjski suradnici i poslovni partneri: kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail
adresa, broj mobitela i sl.), podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju,
prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.), podaci potrebni za izvršenje ugovora
(primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.), podaci potrebni za ispunjenje zakonskih
uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj
putne isprave i sl.).
V. KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO
Mega koncept d.o.o. ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke
koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane
Mega koncept d.o.o. iznimno u sljedećim uvjetima:
 ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više
određenih svrha;
 obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Mega koncept d.o.o. ili ispitanika u području ra
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
VII. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE
Mega koncept d.o.o. može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:
 usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike
Hrvatske
 ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje Mega koncept d.o.o. pruža
 ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o.;
 ponuda usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o. na tržištu;
 analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
 unaprjeđenje usluga i proizvoda Mega koncept d.o.o. , mjerenje Vašeg zadovoljstva
uslugama;
 upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim
osobama u obavljanju svog poslovanja;
 odabir kandidata za zapošljavanje,
 za marketing aktivnosti koje mogu biti: slanje newslettera;
VIII. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Mega koncept d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:
 izvršavanje ugovora o prodaji usluga Mega koncept d.o.o. ili drugog ugovora
sklopljenog između ispitanika i Mega koncept d.o.o.;
 legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke
svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i
Mega koncept d.o.o. radi dijeljenja osobnih podataka s i trećim osobama u skladu s
ovim Pravilima privatnosti,
 radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;
 izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail
obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama,
 za obradu vaših upita radi ispunjavanja pravnih obveza Mega koncept d.o.o. osobito s
osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih
obveza.
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
IX. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
Takve treće osobe uključuju:
 Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike
Hrvatske
 Financijske institucije s kojima Mega koncept d.o.o. surađuje
 Revizore unutar i izvan Mega koncept d.o.o. te ostalim tijelima koji su ovlašteni za
reviziju
 Dobavljače koje Mega koncept d.o.o. angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun
Mega koncept d.o.o., za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima
 Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima
Mega koncept d.o.o. ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg
poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Mega koncept d.o.o. pruža itd.
Prilikom prijenosa podataka ispitanika Mega koncept d.o.o. strogo se poštuje načelo
ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se
realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.
Mega koncept d.o.o. sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade
podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih
podataka kao i unutar Mega koncept d.o.o. Osobne podatke obrađujemo u Republici
Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje
određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira
podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih
možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju
odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci
obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za
obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima,
obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.
XI. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI
Mega koncept d.o.o. poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz
postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena
prava u odnosu na obrade njihovih podataka.
Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Mega koncept d.o.o. će pružiti sljedeće
primjenjive informacije:
 identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
 svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za
obradu,
 legitimne interese,
 primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
 razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 prava vezana uz privole,
Ispitanici imaju sljedeća prava:
 Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Mega koncept d.o.o.
ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Mega koncept d.o.o. ima
obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od
sljedećih uvjeta:
a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi
način obrađeni
b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova
za obradu
c) ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje
imaju veću težinu od legitimnog interesa Mega koncept d.o.o. za obradu i/ili čuvanje
osobnih podataka
d) osobni podaci nezakonito su obrađeni
e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze
 Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Mega koncept d.o.o.
potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju,
pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim
primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.
 Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Mega koncept d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući
u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među
ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja
osobnih podataka u poslovnom odnosu s Mega koncept d.o.o.
 Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se
odnose na njega, a koje je pružio Mega koncept d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke
drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi
isključivo na osobne podatke ispitanika.

Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
 Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom
trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Mega koncept d.o.o. u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako
dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode
ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se
osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku
ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za
potrebe takvog marketinga.
 Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od Mega koncept d.o.o. pravo tražiti
pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada
smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto
toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor
na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge
ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od
gore navedenih prava.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti
osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem putem e-mail
adrese: info@aaagram.eu
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Zagreb, Martićeva 14. U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje Mega koncept d.o.o. traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između Mega koncept d.o.o. i
ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili
usluga pružena.
Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u
kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo
upotrebljavati u navedene svrhe.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na adresu info@aaagram.eu
XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Mega koncept d.o.o. provodi odgovarajuće
fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i
svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode
ispitanika.
Koristimo se naprednim alatima za zaštitu podataka, kriptiramo određene osjetljive podatke
i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i
zloupotrebe podataka.

Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
Pristup podacima unutar Mega koncept d.o.o. ograničen je samo na one podatke koji su
potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje
neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i
naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar Mega koncept d.o.o.
Svi zaposlenici Mega koncept d.o.o. obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i
angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
Mega koncept d.o.o. ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta,
web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.
XIII. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA
Mega koncept d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.
XIV. KOLAČIĆI (COOKIES)
Kako bi web stranica Mega koncept d.o.o. radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti
daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica
mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Kolačić je informacija
spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju
Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada
opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj
stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je
Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to
omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne
mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja
kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da
možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete
spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.
Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je
prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom
postavki svog preglednika. Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti
pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite
web-preglednik koji koristite.
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Mega koncept d.o.o.
10000 Zagreb, Ul. Ante Šercera 55
XV. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)
Mega koncept d.o.o. je imenovala Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav
djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.
Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je
odgovornost da se unutar Mega koncept d.o.o. primjenjuju Pravila privatnosti te ostale
politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih
podataka ispitanika. Službenik za zaštitu podataka odgovara izravno direktoru Mega koncept d.o.o. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Mega koncept d.o.o.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ul. Ante Šercera 55
10000 Zagreb
e-mail: info@aaagram.eu

Mega koncept d.o.o. ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih
troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili
pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.
XVI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.